Skip to content

pandunia – un dunia baxa

sal dunia!

Pandunia e neu dunia baxa! Pandunia su lexi ya lai de pan fen de dunia: Afrika, Amerika, Asia, Europa – de la dunia baxa ya yau vakil mimen su pan dunia!

tu ken Pandunia, he? tu bil xula Pandunia a uze de mini xula.