pandunia – un dunia baxa

sal dunia!

Pandunia si nove dunia baxa! Pandunia su lexi ya lai de pan fen de dunia: Afrika, Amerika, Asia, Europe – de la dunia baxa ya yau vakil de mimen su pan dunia!

tu sabe Pandunia, he? tu bil xula Pandunia a uze de mini xula.