Actions

Zhuang Zhou su ruya

From pandunia kitabe

Zhuangzi-Butterfly-Dream.jpg

Zhuang Zhou ruya tema es pelpel

a un mar, Zhuang Zhou pas ruya¹ ki da es pelpel, pelpel ki zai fei a ye e a vo, suke a da se e fete vo ki da ote e suke. da no pas san ki da es Zhuang Zhou.

teza, da be bude, e a vo da es, gate mate di e has di Zhuang Zhou. ama da no san ki da es o no es Zhuang Zhou ki pas ruya ki da es pelpel, o pelpel zai ruya ki da es Zhuang Zhou. de Zhuang Zhou to la pelpel mus es yo hasta! ye nam la mute de xe.

¹ zoku no guan di loga.