ข้ามไปที่เนื้อหา

พันดูเนีย - ภาษาเรียบง่ายของโลก

พันดูเนียคืออะไร?

พันดูเนียคือภาษาประดิษฐ์ช่วยสื่อสารนานาชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อความเป็นกลางทางภาษา ภาษาพันดูเนียนี้เป็นผลงานการศึกษาและการทดลองในระยะเวลาหลายปี พันดูเนีย เป็ นภาษาง่ายๆ ไว้ช่วยผู ค ้ นได้คุยกัน, เมื่อพวกเขาไม่มีภาษาร่ วมกัน.

ทุกๆ ค าใน พันดูเนีย นั้นเป็ นสากล, ใช้ร่วมกันในหลายวัฒนธรรม. ค าพื้นฐานคล้ายๆ กับภาษาอังกฤษและที่เหลือมาจากภาษาส าคัญๆ รวมทั้งฝรั่งเศส, สเปน, ญี่ปุ่น, จีน , รัสเซีย , อาหรับ , ฮินดี และสวาฮิลี.

พันดูเนีย เข้ากับภาษาอังกฤษได้ดีที่ระดับพื้นฐาน. เหมือนเป็ น “ภาษาอังกฤษแบบเรี ยบง่าย” ที่พ ด ู ด้วยส าเนียงต่างชาติ. คุณจึงสามารถใช้ พันดูเนีย ได้ท น ั ที, ขณะนี้ เลย. ในทุกๆ แห่งในโลกที่เข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อส ารองห้องพักในโรงแรม, เรี ยก รถยนต์โดยสาร, ซื้ อของที่ระลึก และท าได้สารพัดอีกมาก ฯ.

พันดูเนีย นั้นมีหลักแน่นอนและเรี ยบๆชัดเจน. จึงสามารถเรี ยนให้รู้ได้ง่ายกว่า เร็ ว กว่าภาษาอังกฤษและภาษาประจ าชาติอื่นๆ เพราะ พันดูเนีย ไร้ข อ ้ ยกเว้นหรื อกฎทาง ไวยากรณ์ซ บ ั ซ้อน. หลักภาษาพื้นฐานอธิ บาย ด้วยกฎสิ บข้อเอง. ทุกๆ คนสามารถ เรี ยน พันดูเนีย ให้รู้ระดับดีในเวลาสั้นๆ ! พันดูเนีย เป็ นตัวเลือกที่ยอดเยี ย ่ มส าหรับ ภาษาที่สองของโลก เพราะช่วยปรับปรุ งคุณภาพการสื่ อสารระดับนานาชาติ.

ท แน่ๆ เมื่อพูด พันดูเนีย ชัดเจนย่อมสื่ อสารได้ดีกว่าใช้ภาษาอังกฤษแบบผิดๆ.

มาเรียนกัน

เครือข่ายชุมชน

สามารถร่วมพูดคุยกับผู้คนที่สนใจภาษาพันดูเนียได้ที่:

คุณสามารถติดต่อ Risto Kupsala ผู้ประดิษฐ์ภาษาพันดูเนีย ผ่านทางอีเมลที่ risto@pandunia.info หรือในที่ที่อยู่ในรายการเครือข่ายชุมชน