Hyppää sisältöön

11. Sanojen johtaminen

Nollajohto

Nollajohto on sananmuodostuksen tapa, jossa sanaa käytetään uuden sanaluokan tehtävässä sellaisenaan eli ilman ulkoisesti näkyvää osoitinta sanaluokan vaihdoksesta. Panduniassa se on hyvin yleistä. Itse asiassa suurin osa sanoista ei kuulu mihinkään määrättyyn sanaluokkaan, vaan sanaluokka määräytyy sen perusteella, mikä tehtävä sanalla on lauseessa.

Esimerkiksi sana hali voi toimia niin adjektiivina 'tyhjä', substantiivina 'tyhjä' kuin verbinä 'tyhjentää'.

tu have hali papir, he? – Onko sinulla tyhjää paperia?
don mi un hali! – Annan minulle yksi tyhjä!
tu mus hali da lexe. – Sinun täytyy tyhjentää teksti.

Samaten sana kitab voi toimia niin verbinä 'kirjoittaa', substantiivina 'kirjoitus' kuin adjektiivina 'kirjoitettu, kirjallinen'.

mi kitab letre. – Minä kirjoitan kirjettä.
letre es kitab misaje. – Kirje on kirjoitettu viesti.
mi love yu se kitab. – Minä rakastan teidän kirjoituksianne.

Yhdyssanat

Sanoja saa yhdistää panduniassa vapaasti ilmaisemaan uusia asioita. Yhdyssanan viimeinen osa on tärkein, ja sitä edeltävät sanat vain täydentävät sen merkitystä. Esimerkiksi, kitab meza on eräänlainen pöytä, kirjoituspöytä. Samaten, kristal klare – kristallinkirkas, love letre – rakkauskirje, kafe kupe – kahvikuppi.

Yhdyssanat voidaan kirjoittaa yhteen tai erikseen. Erityisesti vakiintuneet yhdyssanat on tapana kirjoittaa yhteen. Esimerkiksi, sana postitoimisto kirjoitetaan yleensä postekan eikä poste kan.

Etu- ja jälkiliitteet

Etu- ja jälkiliitteet ovat hyvin hyödyllisiä ja ne tekevät kielestä paljon kätevämmän. Yleisimmät liitteet luetellaan alla. Osa liitteistä on itse asiassa tavallisia sanoja, joita voi käyttää myös itsenäisinä, mutta useimmat ovat aitoja liitteitä, jotka eivät toimi itsenäisinä sanoina.

Esimerkiksi sana Geia 'Maa-planeetta' on muodostettu sanasta gee 'maaperä' ja jälkiliitteestä -ia.

    gee    'maaperä'
  +  -ia    'kollektiivisen substantiivin pääte'
_____________
=   Geia   'Maa-planeetta, Gaia'

Kahdesta tai useammasta perussanasta voi muodostaa yhdyssanan. Viimeisen sanan merkitys on suurin ja sitä ennen tulevat sanat vain muokkaavat sen merkitystä.

    pan    'kaikki'
  + deme    'kansa, väki'
  + -ike    'adjektiivin pääte'
_____________
= pandemike   'koko kansaa koskeva, pandeeminen'

Joihinkin jälkiliitteisiin sisältyy liitevokaali.

    deme   'kansa, väki'
 + (o)krate   'valta'
 +   -ia   'kollektiivisen substantiivin pääte'
_____________
= demokratia   'kansavalta, demokratia'

   terme   'lämpötila'
+ (o)metre   'mittaus'
+    -er   'tekijä tai väline'
____________
= termometrer   'lämpömittari'

Panduniassa käytetään kansainvälisistä sanoista tuttuja etuliitteitä, kuten a-, de-, pro-, re- ja su-, jotta pandunian kantasanoista voitaisiin muodostaa mahdollisimman paljon kansainvälisesti tunnistettavia sanoja.

     a-   'tykö'
  + grese   'harppaus'
____________
=  agrese   'päällekarkaus'

    pro-   'eteenpäin'
  + grese   'harppaus'
____________
= progrese   'eteenpäin harppaus, progressio'

    re-   'takaisin'
  + grese   'harppaus'
____________
=  resese   'takaisin harppaus, regressio'

    de-   'pois'
  +  sese   'harppaus'
____________
=  degrese   'poikkeaminen, harha-askel, digressio'

Huomaa, että kansainvälisiä etuliitteitä käytetään panduniassa ainoastaan silloin, kun johdetun sanan merkitys todella on sen osien summa. Panduniassa ei mielellään käytetä sellaisia yhdyssanoja, joiden merkitys ei tule ilmi sanan osista.

Etuliitteet

a-

Etuliite a- tarkoittaa, että kantasanan ilmaisema tekeminen tuo tekijän ja tekemisen kohteen yhteen.

sepe 'ottaa, siepata' → asepe 'ottaa itselleen, hyväksyä'
liga 'sitoa' → aliga 'sitoutua, liittoutua'

an-

Etuliite an- merkitsee puutetta.

deiste 'jumaluskoinen' → andeiste 'jumalaton, ateisti'
hapi 'onnellinen' → anhapi 'onneton'
homan 'ihminen' → anhoman 'epäihminen'
tabakiste 'tupakoitsija' → antabakiste 'tupakoimaton'
kluze 'suljettu' → ankluze 'sulkematon, avoin'
uzebil 'käyttökelpoinen' → anuzebil 'käyttökelvoton'

de-

Etuliite de- merkitsee, että kantasanan ilmaisema tekeminen vie tai ottaa pois.

sepe 'ottaa, siepata' → desepe 'ottaa pois, poistaa'
dute 'johtaa' → dedute 'johtaa pois, dedusoida'
parte 'osa' → departe 'erottaa, osittaa erilleen'
strute 'rakentaa, koota' → destrute 'tuhota, purkaa'
kode 'koodata' → dekode 'dekoodata, purkaa koodi'
tape 'tappi, korkki' → detape 'korkata, poistaa tappi tai korkki'
kovre 'peittää' → dekovre 'ottaa esiin'
krese 'kasvaa' → dekrese 'kutistua'

dis-

Etuliite dis- merkitsee eri suuntiin hajottamista.

trate 'vetää, kiskoa' → distrate 'kiskoa hajalleen'
turbe 'hämmentää' → disturbe 'hämmentää hajalleen, häiritä'

dus-

Etuliite dus- tarkoittaa huonoutta.

funte 'toiminta' → dusfunte 'vikatoiminta'
rupa 'ulkonäkö' → dusrupa 'huonon näköinen, ruma'

ex-

Etuliite ex- tarkoittaa, että toiminta suuntautuu ulos. sepe 'ottaa, siepata' → exsepe 'ottaa pois, poislukea'
jete 'heittää' → exjete 'heittää ulos'

in-

Etuliite ex- tarkoittaa, että toiminta suuntautuu sisään.

jete 'työntää' → injete 'työntää sisään, ruiskuttaa sisään'
kluze 'sulkea' → inkluze 'sulkea sisään, ottaa mukaan'

kon- ~ kom-

Etuliitteet kon- ja kom-* tarkoittaa 'kanssa, yhdessä, yhteen, kokoon'.

tene 'pitää' → kontene 'pitää yhdessä'
strute 'rakentaa' → konstrute 'rakentaa, panna kokoon'
patia 'kärsiminen' → kompatia 'yhdessä kärsiminen, kanssakärsimys'

mes-

Etuliite mes- tarkoittaa 'väärin, virheellisesti'.

uza 'käyttö' → mesuza 'väärinkäyttö'

pos-

Etuliite pos- tarkoittaa 'jälkeen, perään, jälkeen päin'.

pozi 'panna, asettaa' → pospozi 'panna jkn jälkeen'

pre-

Etuliite pre- tarkoittaa 'ennen, aiemmin, ennalta'.

dite 'kertoa'
predite 'kertoa edeltä, ennustaa'
vize 'nähdä' → previze 'nähdä edeltä, aavistaa'

pro-

Etuliite pro- tarkoittaa 'eteen, esiin, ilmi'.

pozi 'panna, asettaa' → propozi 'panna ehdolle, ehdottaa'
voka 'kutsua' → provoka 'kutsua esiin'

re-

Etuliite re- tarkoittaa 'takaisin, vastaan, aiempaan eli vastakkaiseen suuntaan'.

ate 'toimia' → reate 'toimia takaisin, reagoida'
turne 'kääntyä' → returne 'kääntyä takaisin'

ri-

Etuliite ri- tarkoittaa 'uudestaan, uudelleen, toistaen'.

forma 'muovata' → riforma 'muovata uudelleen, reformoida'
nate 'syntyä' → rinate 'syntyä uudestaan'
pleye 'soittaa, toistaa' → ripleye 'soittaa tai toistaa uudelleen'

sin- ~ sim-

Etuliitteet sin- ja sim- tarkoittavat 'sama, saman, yhden, samaan, yhteen'. Tämä etuliite esiintyy kahdessa muodossa. Muotoa sim- käytetään, kun sitä seuraava sana alkaa kirjaimella b, p tai m, ja muotoa sin- käytetään muissa tapauksissa.

kronik 'aikainen, ajallinen' → sinkronik 'samanaikainen, yhtäaikainen, synkroninen'
metria 'mittaus' → simmetria 'samanmittaisuus, tasasuhtaisuus, symmetria'
patia 'kärsiminen' → simpatia 'saman kärsiminen, myötätunto, sympatia'
mixe 'sekoittaa' → simmixe 'sekoittaa yhteen'

su-

Etuliite su- merkitsee 'hyvä, hyvin'.

sese 'kulkea, mennä' → susese 'mennä hyvin, onnistua'
rupe 'ulkonäkö' → surupike 'hyvännäköinen'

Jälkiliitteet

-aje

Jälkiliite -aje merkitsee esinettä tai asiaa, joka on tehty kantasanan ilmaisemasta asiasta.

bage 'laukku' → bagaje 'laukusto, matkatavarat'
kore 'ydin' koraje 'sisukset, sisu'
mise 'lähettää' → misaje 'lähetys, viesti, sanoma'
fase 'pinta, sivu' → fasaje 'julkisivu, fasadi'
limon 'sitruuna' → limonaje 'sitruunajuoma, limonadi'

-al ~ -ial

Jälkiliite -al merkitsee asiaan kuuluvaa tai liittyvää.

fine 'loppu' → final 'lopullinen'

universe 'kaikkeus' → universal 'kaikkea koskeva, universaali'
karne 'liha' → karnal 'lihallinen'

Kun -al liitetään kantasanaan, jonka lopussa on -ia, ne yhdistyvät päätteeksi -ial.

dunia 'maailma' → dunial 'maailmallinen'
imperia 'keisarikunta' → imperial 'keisarikunnallinen, imperiaalinen'
nasia 'kansa' → nasial 'kansallinen'
sosia 'yhteisö' → sosial 'yhteisöllinen, sosiaalinen'

-an ~ ian

Jälkiliite -an merkitsee 'johonkin kuuluvaa, jäsentä, asukasta'.

Amerika 'Amerikka' → amerikan 'amerikkalainen'
Italia 'Italia' → italian 'italialainen'
Rusia 'Venäjä' → rusian 'venäläinen, venäjänmaalainen'
Paris 'Pariisi' → parisan 'pariisilainen'
kristia 'kristikunta' → kristian 'kristikuntalainen, kristitty'

-bil

Jälkiliite -bil merkitsee 'mahdollista, kelpoista, tehtävissä olevaa'.

vize 'nähdä' → vizebil '(silmin)nähtävä, näkyvä'
uza 'käyttää' → uzabil 'käyttökelpoinen, käytettävä'

-eme

Tämä harvoin käytetty jälkiliite merkitsee kantasanan nimeämän järjestelmän perusyksikköä. Esimerkiksi, lexeme eli 'lekseemi' on sanaston perusyksikkö, koska lexe tarkoittaa 'sanaa'. Yksi lekseemi voi ilmetä monena eri sanana. Esimerkiksi TALO-lekseemi ilmenee monina taivutettuina sanoina, kuten talon, talossa ja talolle.

fone 'puheäänne' → foneme 'foneemi, äänteistön perusyksikkö'
lexe 'sana' → lexeme 'lekseemi, sanaston perusyksikkö'
mite 'taru, myytti' → miteme 'myteemi, arkkityyppinen taru, taruston perusyksikkö'

-ente ~ -nte

Jälkiliite -(e)nte tarkoittaa 'tekevää'.

es 'olla' → esente 'oleva'
loga 'puhua' → logante 'puhuva, puhuja'

-er ~ -ter

Jälkiliite -(t)er tarkoittaa 'tekijää'.

helpe 'auttaa' → helper 'apulainen, avustaja'
bake 'leipoa' → baker 'leipuri'
lide 'johtaa' → lider 'johtaja'
filsofe 'pohtia' → filsofer 'pohdiskelija, filosofi'
muskete 'musketti' → musketer 'musketööri, muskettisoturi'
kase 'kassa, kassalipas' → kaser 'kassatyöntekijä, "kassa"'

-eria ~ -teria ~ ria

Tämä jälkiliite on kahden muun yhdistelmä: -(t)er + -ia. Se merkitsee työpaikkaa, pajaa, kauppaa tai laajassa merkityksessä alaa.

baker 'leipuri' → bakeria 'leipomo'
perfume 'hajuvesi, parfyymi' → perfumeria 'hajuvesikauppa, parfymeria'
enjener 'insinööri' → enjeneria 'insinööritoimisto tai insinööriala'

Joissakin harvoissa tapauksissa tämä jälkiliite typistyy muotoon -ria.

piza 'pitsa' → pizaria 'pitseria, pitsaravintola'

-et ~ -let

Jälkiliite -(l)et lisää kantasanaan pienuuden vivahteen.

pake 'pakkaus' → paket '(pikku)paketti'
kase 'lipas' → kaset 'kotelo, kasetti'
sigar 'sikari' → sigaret 'savuke'

-file ~ ofile

Liite -(o)file merkitsee 'jonkin asian tavallisesta poikkeavaa tykkäämistä'.

Rus 'Venäjä' → rusofilia 'russofilia, suuri kiinnostus Venäjää ja venäläisyyttä kohtaan'

-fobe ~ ofobe

Liite -(o)file merkitsee 'tavallisesta poikkeavaa inhoa tai kammoa jotakin kohtaan'.

Rus 'Venäjä' → rusofobia 'russofobia, venäläiskammo'

-ia ~ -ya

Jälkiliitteelä -ia on useita toisiinsa liittyviä merkityksiä. Sen perusmerkitys on 'ihmisistä tai asioista koostuva yhteisö'. Johdos voi olla merkitykseltään konkreettinen, kuten maa-ala, tai abstrakti, kuten oppiala.

nese 'saari' → nesia 'saaristo'
lexe 'sana' → lexia 'sanasto'
homan 'ihminen' → homania 'ihmiskunta'
kriste 'Kristus' → kristia 'kristikunta'

Tätä jälkiliitettä käytetään monesti alueiden ja maiden nimissä. Se ei esiinny kuitenkaan kaikkien maiden nimissä.

arabe 'arabi' → Arabia 'Arabia'
rus 'venäläinen' → Rusia 'Venäjä'
turke 'turkkilainen' → Turkia 'Turkki'
itale 'itaali' Italia 'Italia'
Asia 'Asia'
Indonesia 'Indonesia'

Samaa jälkiliitettä käytetään toisinaan myös pienten paikkojen nimissä.

sushi 'sushi' → sushiya 'sushipaikka tai -ravintola'

Jälkiliite -ia esiintyy useimmissa oppi- ja tieteenalojen nimissä.

kime 'kemikaali' → kimia 'kemia'
filsofe 'maailmankatsomus, elämänfilosofia' → filsofia 'filosofia (tieteenä)'
loje 'tutkia ja järkeillä' → lojia 'tutkiminen, logiikka'
biolojia 'biologia, elämän tutkiminen'
geolojia 'geologia, maaperän tutkiminen'

-ife ~ -tife

Jälkiliite -(t)ife merkitsee 'joksikin tekemistä tai tulemista'.

komple 'monimutkainen, kompleksi' → komplife 'monimutkaistaa'
long 'pitkä' → longife 'pidentää'
petre 'kivi' → petrife 'kivettää, muuttaa kiveksi'
un 'yksi' → unife 'yhdistää'
klare 'selvä, selkeä' → klarife 'selventää, selkeyttää, selittää'

-ik ~ -tik

Liite -(t)ik meerkitsee 'jonkin tapaista tai luonteista'.

baze 'perusta' → bazik 'perustavanlaatuinen, perus-'
fize 'fyysinen kappale' → fizik 'fyysinen'
un 'yksi' → unik 'yksinomainen, ainoa'
makin 'kone' → makinik 'konemainen, mekaaninen'
tema 'aihe, teema' → tematik 'aiheinen, temaattinen'

-ime

Liite -ime merkitsee 'kantasanan ilmaisemassa sijassa tai asemassa olevaa'.

un 'yksi' → unime 'ensimmäinen'
pre 'edessä' → prime 'etummaisin, ensimmäinen'
extre 'ulkona' → extrime 'uloin, äärimmäinen'

-ion ~ -tion

Liite -(t)ion merkitsee 'toimintaa tai prosessia'.

ate 'toimi, toimenpide' → ation 'toiminta'
dite 'sanoa' → dition 'sanominen, sanonta'
konsume 'kuluttaa' → konsumion 'kulutus, kuluttaminen'
rota 'ratas; pyöriä kuin ratas' → rotation 'rattaan kaltainen pyöriminen, rotaatio'

-isme ~ -tisme

Liite -(t)isme merkitsee 'ajattelu- tai elämäntapaa'.

alkohol 'alkoholi' → alkoholisme 'alkoholismi, juoppous'
ative 'aktiivinen, toimelias' → ativisme 'aktiivisuus, toimeliaisuus'
dee 'jumala' → deisme 'jumalusko, teismi'
tabake 'tupakka' → tabakisme 'tupakointi elämäntapana'

-iste ~ -tiste

Liite -(t)iste merkitseee 'ajattelu- tai elämäntavan edustajaa'.

alkohol 'alkoholi' → alkoholiste 'alkoholisti, juoppo'
ative 'aktiivinen toimelias', → ativiste 'aktivisti'
dee 'jumala' → deiste 'jumaluskoinen, teisti'
tabake 'tupakka' → tabakiste 'tupakoitsija'

-ita ~ -ta

Liite -(i)ta merkitsee 'laatua, olemusta'.

nove 'uusi' → novita 'uutuus'
un 'yksi' → unita 'ykseys'

-ium ~ -um

Liite -(i)um merkitsee 'alkuainetta'.

kali 'emäs, alkali' → kalium 'kalium'
Kurikurium 'kurium, Marie Curien mukaan nimetty alkuaine'
Einsteineinsteinium 'einsteinium, Albert Einsteinin mukaan nimetty alkuaine'

-ive ~ -tive

Liite -(t)ive tarkoittaa 'henkilöä, joka on taipuvainen toimimaan mainitulla tavalla.

ate 'toimia' → ative 'toimealias, aktiivinen'
exploze 'räjähtää' → explozive 'räjähtävä' dika 'osoittaa, indikoida' → dikative 'osoittava, indikatiivinen'

-ize ~ -tize

Liite -(t)iza merkitsee 'jollakin varustamista'.

aure 'kulta' → auriza 'kullata'
makin 'kone' → makiniza 'koneellistaa'

-krate ~ okrate

Liite (o)krate merkitsee 'valtaa, hallitsemista'.

deme 'kansa' → demokratia 'demokratia, kansanvalta'
tekne 'tekniikka' → teknokratia 'teknokratia, teknologian valta'
media 'media, joukkotiedotusvälineet' → mediakratia 'mediakratia, median valta'

-los

Liite -los merkitsee 'puuttuvaa'.

helpe 'apu' → helpelos 'avuton'
peni 'penni' → penilos 'pennitön'

-metre ~ ometre

Liite (o)metre merkitsee 'mittausta'.

terme 'lämpötila' → termometrer 'lämpömittari'
sim- 'sama' → simmetria 'samanmittaisuus, tasasuhteisuus, symmetria'

-nome ~ onome

Liite (o)nome merkitsee 'säännönmukaistamista, järjestämistä'.

astre 'taivaankappale' → astronomia 'tähtitiede, astronomia'
agre 'maanviljely' → agronomia maanviljelyoppi, agronomia

-ul ~ -kul

Liite -(k)ul merkitsee 'jonkin tiivistymää tai pelkistymää'.

kume 'mäki' → kumul 'kukkula'
bande 'joukko, rypäs' → bandul 'nippu'
mira 'ihmetellä' → mirakul 'ihme'

-ur ~ -tur

Liite -(t)ur merkitsee 'tekemisen tulosta, tuotetta tai jalostetta'.

kulte 'hengenviljely, elämäntavan viljely' → kultur 'kulttuuri'
mixe 'sekoittaa' → mixur 'sekoitus, mikstuura'

Kemialliset liitteet

-al 'aldehydi' :
metanal 'formaldehydi, metanaali'

-an 'alkaani, yksinkertaisia sidoksia sisältävä hiilivety' :
metil 'metyyli' → metan 'metaani'

-ate 'suola tai esteri' :
sulfe 'rikki' → sulfate 'sulfaatti'

-il 'alkyyli, eräs radikaali hiilivety' :
bute 'voi' → butil 'butyyli'
metan 'metaani' → metil 'metyyli'

-ite 'suola tai esteri' :
sulfe 'rikki' → sulfite 'sulfiitti'

-ol 'alkoholi' :
etan 'etaani' → etanol 'etanoli'

-os 'sokeri' :
frute 'hedelmä' → frutos 'hedelmäsokeri, frukooti'
malte 'mallas' → maltos 'mallassokeri, maltoosi'