dunia

zho: 味精 (wèijīng)

yue: 味精 (mei6 zing1)

vie: mì chính

may: vetsin

tgl: bitsin

🡨 liste