dunia

eng: sugar

fra: sucre

spa: azúcar

por: açúcar

ara: سُكَّر (sukkar)

hin: शक्कर (śakkar)

ben: শর্করা (śôrkôra)

may: sakar

hau: sukari

swa: sukari

ful: sukar

tur: şeker

tam: சக்கரை (cakkarai)

🡨 liste