dunia

eng: shock

fra: choc

spa: choque

por: choque

tur: şok

may: syok

zho: 冲击 (chōngjī)

yue: 衝擊 (chung1 gik1)

nan: 衝擊 (cong1 kêg4)

jpn: 衝撃 (shōgeki)

🡨 liste