dunia

zho: 师傅 (shīfu)

yue: 师傅 (si1 fu6)

rus: шифу (shifu)

eng: shifu

fra: shifu

🡨 liste