dunia

zho: 先生 (xiānshēng)

yue: 先生 (sin1saang1)

jpn: 先生 (sensei)

kor: 선생 (seonsaeng)

vie: tiên sinh

may: sinse

tha: ซินแส (sin-see)

eng: sensei

🡨 liste