dunia

zho: 普通 (pǔtōng)

yue: 普通 (pou2tung1)

vie: phổ thông

kor: 보통 (botong)

🡨 liste