dunia

eng: orange

spa: naranja

por: laranja

hin: नारंगी (narangi)

jpn: (orenji)

fra: orange

rus: оранжевый (oranževiy)

🡨 liste