dunia

zho: 龙 (lóng)

yue: 龍 (lung4)

vie: rồng

kor: 용 (yong)

jpn: 竜 (ryū)

khm: រោង (roong)

tha: มะโรง (má-roong)

🡨 liste