dunia

zho: 矿 (kuàng)

vie: khoáng

kor: 광 (guang)

fas: کان‎ (kân)

hin: खान (khān)

ben: খাদ (khad)

🡨 liste