dunia

eng: cake

rus: кекс (keks)

ara: (kaʿka)

hin: केक (kek)

jpn: ケーキ (kēki)

swa: keki

tur: kek

hau: kek

🡨 liste