dunia

ara: (karīm)

swa: -karimu

tur: kerim

spa: caritativo

por: caritativo

🡨 liste