dunia

zho: 家 (jiā)

yue: 家 (gaa1)

jpn: 家 (ka)

kor: 가 (ga)

vie: gia

🡨 liste