dunia

hin: गज (gaj)

tam: கசம் (kacam)

tel: గజము (gajamu)

kan: ಗಜ (gaja)

may: gajah

tgl: gadya

🡨 liste