dunia

spa: fase

por: fase

ita: fase

may: fase

eng: phase

fra: phase

rus: фаза (faza)

pol: faza

fas: (fāz)

🡨 liste