dunia

ita: fascio

eng: fasces

fra: faisceau

por: faixa

spa: faja

rus: фашизм (fašizm)

ara: فَاشِيَّة‎ (fāšiyya)

zho: 法西斯主义 (fǎxīsīzhǔyì)

jpn: ファシズム (fashizumu)

kor: 파시즘 (pasijeum)

vie: chủ nghĩa phát xít

hin: फ़ासीवाद (fāsīvād)

may: ফ্যাসিবাদ (phaśibad)

fasisme ben: ফ্যাসিবাদ (phaśibad)

🡨 liste