dunia

hin: चोरी (corī)

mar: चोरी (corī)

urd: (corī)

tha: โจร (chon)

may: curi

ben: চুরি (curi)

🡨 liste