dunia

fra: déchirer

tel: చిరుగు (cirugu)

hin: चीरना (chīrnā)

ben: চেরা (chērā)

pan: ਚੀਰ (chīra)

🡨 liste