dunia

hin: चीर (chīra)

mar: चीर (chīra)

ben: চেরা (chērā)

pan: ਚੀਰ (chīra)

eng: tear

🡨 liste