dunia

zho: 棒 (bàng)

yue: 棒 (paang5)

jpn: 棒 (bō)

kor: 봉 (bong)

tha: ตะบอง (ta-bong)

khm: ដំបង (dɑmbɑɑng)

🡨 liste