Aller au contenu

pandunia–français

A

a prep
achi int atchoum
achi v éternuer
ada v coutume
agra v cultiver
agrabiologia n agrobiologie
agrali a agricole
agranomia n agronomie
agrar n
agrastan n
aha int aha
aha v comprendre (réaliser)
ai v amour (affection)
ai jen n chéri
ajabi v merveille
ajabifa v éblouir (étonner, stupéfier, surprendre)
akasia n acacia
akrabu n scorpion
alga n algue
algi n
algi v
• analgia n analgésie
algia n
alkan n alcane
alken n alcène
alkil n alkyle
alkin n alcyne
alkol n alcool
almari n placard
alo a autre
alumin n aluminium
ama conj mais
amen a sûr
amen v faire confiance (espérer, croire qqn./qqch., avoir la foi)
amenbil a
amenbilta n
amenfa v
amenta n sécurité
amerikayum n américium
amide n amide
amine n amine
amper n ampère
ananas n ananas
anis n anis
anshi n indice
antena n antenne
aple n pomme
aple sos n compote de pommes
apse n abcès
arabi n arabe
aranja n orange (fruit)
ardi n
ardi kable n
argente n argent
argon n argon
Ariel pn
arka n arc
arsenyum n arsenic
asha v
asha n
• anasha v désespérer
• anasha di a désespéré
Asia pn Asie
asma n asthme
astate n astate
astro n astre (corps céleste)
• dusastro n désastre
astroli a astral
astronave n astronef
astronaver n astronaute
astronomia n astronomie
astronomir n astronome
ata n
ati v acte
• anativi a
• deativifa a
• dusati v méfait (péché)
• interati v
• interativi a
• proati v
• proativi a proactif
• reati v réagir
• reati n réaction
ation n action
atir n agent (faiseur)
ativi a actif
ativifa v activer (allumer, mettre en marche)
ativita n
atinium n actinium
atom n atome
atom bomba n bombe atomique
aur n or
auto n
autor n auteur
ayo int aïe!

B

babu n chapitre
badam n amande
badan n corps
baga n sac
bagaje n bagage
baha din n
baha din jen n
baki a reste
bala a fort
• anbala a faible
balakan n salle de muscu
balata n force
baldi n seau
bale n ballet
baluta n chêne
bambu n bambou
ban n pain
banana n banane
banda n bande
bande n ruban (bande)
bande v
bandeje n bandage
bandera n drapeau
bani v bannir
banka n banque
banka v
banka shefe n
bankar n banquier
bar n bar (pub, taverne)
bara v bloquer
baraje n barrage
bari a
bari metal n métaux lourds
barium n baryum
barka v féliciter (benir)
barka n félicitation
barka int Félicitations !
barsha v
barsha n pluie
barsha chati n parapluie
barsha kote n imperméable
barsha mosim n mousson
barsha sui n eaux de pluie
baru n ours
bas a assez
basha n langue
basha v
• konbasha n
• trabasha v traduction
• trabashator n
basha kanun n
basha kanunli a
bashalogia n
baske n panier
baske bol n basketball
bata n canard
batata n patate douce
batri n pile (batterie)
bau n
baubei n
bazar n marché (bazar)
bazi n base
bazi kanun n
bazi petra n
be v
bebe n bébé
bei n socio
bel n
bere n
berilyum n béryllium
berklium n berkélium
beta n
bi prep
Biblia pn
bil v pouvoir (possible, capacité)
bil e v peut-être
bina v construire
• konbina v
binaje n bâtiment
bingo n bingo
bio n
biofizilogia n
biologi n biologie
biotoxi n toxine
bir n bière
birkan n
bismute n bismuth
bison n bison
blabla v
boa n boa
borium n bohrium
boron n boron
briko n abricot (prune)
brokoli n brocoli
brom n brome
Brunai pn
bu int bouh!
bubu n croque-mitaine
Buda pn Bouddha
Buda din n
budi v
budi v
bufe n
buku n livre
bulbul n rossignol
Bulgaria pn
bum n explosion
buro n bureau (office)
buro gu n
burokan n
burokrati n bureaucratie
bus n bus
bus halte n arrêt de bus
bute n beurre
butan n butane
butil n
buyu n

C

celsius gradu n
cerium n cérium
cesium n césium
cha n thé
cha gu n
cha kupa n tasse à thé
cha pote n théière
chakan n
chakra n roue
chana n
chapa v
chapa n
chavi n clé (clef)
ching v
ching n
ching lai v
chini n porcelaine
chita n guépard
chuli n traitement (processe)
chuli v traiter

D

da pron il ou elle
da su poss.pron.
damen pron ils ou elles
damen su poss.pron. leur
damimen pron
dai a
daita n
danta n
danta brosha n
danta kata v mordre
dao n
dari n écoulement (flux)
dari v couler
daria n
darmstadium n darmstadtium
darti n
darvinli a darwinien
darvinlisme n darwinisme
darvinliste n
data n données
data banka n base de données
data tabla n
dau n
dau din n
de prep de
dei n dieu
dei mito n mythe
deikratia n
deilogia n
deisme n
• dusdeisme n
deisofia n théosophie
deista n
• andeista n athée
deivi a
Deimos pn
demi n
demigrafia n
demikratia n démocratie
demikratista n
den n
desibel n
dibil n diable (démon)
dibilli a
dika v viser
dika n viser (direction, cible; objectif)
• indika a
dika pin n
dikator n
din n religion
dinli a
dinosaur n dinosaure
Dione pn
disprosium n dysprosium
ditator n dictateur
ditatoria n dictature
dolar n
domino n
dong n east (orient)
dong gorila n
dosti n amie
dostia n
dua v
dua n
dubnayum n dubnium
dukan n boutique (magasin)
• pandukan n fondic
duna n dune
dunia n monde
dunia basha n
duniali a
duniavi a mondain
dura n durée
dura v passer
• redura v reprendre
durian n durian
dus a

E

e v être
eta n être (existence, essence)
einsteinyum n einsteinium
Enceladus pn
energi n énergie
energiza v
erbium n erbium
etan n éthane
etanol n éthanol
etil n éthyle
Eurasia pn
euro n
euro n euro
Europa pn Europe
Europa pn Europe
Europaluna pn
europayum n europium
exa num

F

fa v faire
fator n faiseur (facteur)
fatoria n
faida v
fashi n faisceau
fashisme n
fashiste n
faze n phase
fenil n
fenol n phénol
fere n fer
fermium n fermium
festa v
festa n
festa den n
festali a festif
fikra v
fikra n
filme n
fito n plante (végétal)
fitologia n botanique
fizi n
fizilogia n physique
flerovyum n flérovium
flur n fluor
fluride n fluorure
fobia n
Fobos pn
fonyo n fonio blanc
forka n fourchette
forma v former
forma n forme
• deforma v
• dusforma v défigurer
• dusforma di a
• konforma v
• riforma v
• riformavi a
fosfe n phosphore
fosfate n phosphate
foto v lumière
foto n photo
foto suga n vitesse de la lumière
fotografi n photographie
fotografia n photographie
fransium n francium
frasen n frêne
frute n fruit
frutos n fructose
fun n poudre
funti v
funti n
• defunti a défunt
• dusfunti n
• konfunti v
• konfuntibil a
funtibil a
funtion n fonction
funtionli a
funtionlisme n

G

gabre v enterrer
gabre n tombe
gabrestan n cimetière
gadolinyum n gadolinium
gaja n
galium n gallium
gami n mariage
gana n canne
gana kalam n calame
gandum n blé
Ganimede pn
ganja n
gansa n oie
gas n gaz
gau a
gaze n gaze
gen n tendon
Geo pn Terre
germanium n germanium
gia n maison (foyer, domicile)
gia gu n
gida v guider
gida buku n guide touristique
giga num
gitar n guitare
glas n verre
glau n colle
glau v coller
glau bande n
glau grafi n autocollant
glukerol n glycérol (glycérine
glukin n glycine
glukogen n glycogène
glukos n glucose
gol n but (destination)
gorila n gorille
goro n
goton n coton
grafi v
grafi n
gram n gramme
gram n gramme
grama n
• programa n programme
• programa v
• programar n
grama jensi n genre grammatical
gu n
gua n
gubu n hippopotame
gung n arc à flèches
gung dau n
gung shut n tire à l'arc
guru n

H

habar n
hadi n limite
hadili a
hadilita n
• anhadilita n
hafnium n hafnium
haha int haha
haha v rire
Haiti pn Haïti
haji v pèlerinage
hajitor n pèlegrin
haki n poussière
haku n droit
hala n état
hali a vide
halo int allô
halte n halte
halva n
hang n ligne (rang)
hata adv voire (même)
hata to prep jusque (jusqu’à)
hau a bon
hau yam a
hava n air
he int hein?
hei int
hela n cardamome
helium n hélium
herze n
hesium n hassium
hidre n hydrogène
hidrate n hydrate
hidreperoxide n peroxyde d'hydrogène
hidrargente n mercure
hihi v glousser
hihi int
hijabu n voile
hik n hoquet
hindium n indium
Hiperion pn
hobi n
hobitor n amateur
holmium n holmium
hotel n hôtel
hua n fleur
hua koli n chou-fleur
hua pote n pot de fleur
humus n

I

i conj et
idea n
ideali a idéal
iglu n iglou
iha n
ihamara n mule
imperi v
imperia n empire
imperiali a
imperialisme n
imperialiste n
imperitor n
Io pn
iode n iode
iridium n iridium
ishara v gesticuler
ishara n geste
ishara basha n language des signes
izi a facile

J

jake n
jan v
jan Buda din n zen
janvi a
janela n fenêtre
jang n
jangli a
jangtor n
jeba n poche
jela v
jela jen n
jelator n
jen n personne
jenli a
jenju n
jensi n
jensili a général
jensilogia n études de genre
jihadi n lutte
jinsen n
juba n robe (caftan)
jul n joule (J)
jun a jeune (junior)
jun bei n
junta n
jus n jus

K

kable n corde
kadmium n cadmium
kafe n café
kafe kupa n
kafe pote n cafetière
kafekan n café
kafur n camphre
kaguji n papier
kaju n cajou
kaka n
kaki n kaki
kalam n plume
kalenda n calendrier
kali a basique
kali n base (alcali; basique)
kalium n potassium
kalifornium n californium
Kalisto pn
kalsium n calcium
kam a peu
kampa n
kampar n
kan n
kandela n
karbe n carbone
karbe hidrate n glucide
karbide n
karbol n
karboxil n
karo n voiture (auto, char)
karo parke n
kata v
kata n
Kaukasia pn
ke pron que (quoi)
ke jen pron qui
kelvin n
keton n cétone
ki conj que
kilo num
kilogram n
kilometre n
kima n prix
kimi n substance
kimi yum n élément chimique
kimia n chimie
kimono n kimono
kira n
kirate n carat
kisa n
kisa v
kitabi v écrire
kitabi n
kitabi chuli n traitement de texte
kitabi forma n
kitabi mashin n machine à écrire
kitabikan n bibliothèque
kitabima n
kitabir n scribe
kivi n kiwi
kivi frute n kiwi
klon n clone
klor n chlore
klube n
koala n koala
kobalte n cobalt
koka n coca
Koka Kola pn
koko n poulet
kola n
kola n
kola frute n
kola jus n
koli n chou
kompli a complexe
kopernium n copernicium
koral n corail
kosmo n cosmos
kosmologia n cosmologie
kriton n krypton
kromium n chrome
kulombe n
kung n
Kung Fuzi pn
Kung Fuzi dau n
kupa n coupe (tasse, verre)
kupre n cuivre
kurium n curium
kursi n

L

lampa n lampe
lantan n lanthane
lau a vieux (ancien)
lau jen n ancien (viellard)
laufa v
laurencium n lawrencium
laxa a lâche
laxa v lâcher (laisser)
• relaxa v relâcher
leva v lever
levator n ascenseur
lexi n mot
lexia n vocabulaire (lexique)
li a
lichi n
lide v
lider n dirigeant (leader)
limon n citron
litium n lithium
livermoryum n livermorium
loba v
loba n
loga v parler
loga n parole
• duloga n
• triloga n
logavi a loquace
loge n enregistrement
loge v
• exloge v
• inloge v
• kataloge n catalogue
loge buku n livre de bord
logi v
logia n
loka n lieu
lokali a local
loto v lot
loto tikete n billet de loterie
lumen n lumen
lun pn lune
lung n
luta v
lutar n brigand (bandit)
Luterisme n luthéranisme
Luteriste n luthérien
lutesium n lutécium
luxe a
luxeta n

M

ma n mère (maman)
magi v
magia n magie
magili a
magitor n
magnesium n magnésium
maina n
mais n maïs
majang n mah-jong
makas n
maltos n maltose
mana n
• demana di a
mana harta n
mangan n manganèse
mania n manie
manto n cape
manto ban n quenelle (ravioli)
mar n fois
mar i mar av
mara n cheval
marcha v marche
Maris pn Mars
mas adv plus
masa n masse
mate n yerba mate
mate cha n maté
mau n chat
mayur n paon
mega num
mega gram n
mega vat n
mei a beau
meifa v embellir
meita n beauté
meitneryum n meitnérium
men pron on
mendelevyum n mendélévium
Merkur pn Mercure
mes n mois
metan n méthane
metanol n méthanol (alcool de bois)
metil n méthyle
metilamin n
metri v
• parametri n paramètre
• simmetria n symétrie
metri bande n mètre ruban
metrir n
meza n table
mezastan n
mi pron je (me)
mi su poss.pron.
mimen pron nous
mimen su poss.pron. notre
miligram n
milimetre n
Mimas pn
min adv
ming a
minte n menthe
mintol tbd
mirabil a merveille
miraje n mirage
mirator n
Miranda pn
Misri pn Égypte
mito n
mole n mole (unité)
moliden n molybdène
mos n mousse
moskvayum n moscovium
moto n moteur
moto karo n voiture
movibil a
movigrafi n
movigrafia n
movigrafikan n
muka n visage
muka fun n
Mushin pn Jupiter

N

nadir a rare
nadir mar adv rarement
nadirta n
naka n
nano num
nanometre n
nasi n
nasia n nation
nasiali a
natre n sodium
naza n nez
nazali a
ne part
neodimium n néodyme
neon n néon
Neptun pn Neptune
neptunyum n neptunium
nere n néré
nikel n nickel
niobium n niobium
Nipon pn Japon
niponyum n nihonium
nirban v éteindre
nirban n nirvana
nishe n niche
nitre n azote
nitrate n nitrate
nitril n
nobelyum n nobélium
nomi v organiser
nomia n
norma n
normali a
• paranormali a
normalita n normalité
nuton n

O

o n ou
Oberon pn
oganeson n oganesson
osmium n osmium
oxe n oxygène

P

pa n pere (papa)
pai n tarte
pake n paquet
pakeje n
pakete n
paladium n palladium
para prep
pari n fée
pari mito n conte de fées
paristan n pays des fées
parke n parc
Parsi pn
parti n fragment
partia n partie (faction)
paskal n
pata n
patato n pomme de terre (patate)
pati v
• kompati v
• kompatia n compassion
• simpati v
• simpatia n sympathie
patigener n agent pathogène
patika a
patika n patient
patikan n hôpital
patilogia n pathologie
pele v
• apele v
• depele v
• dispele v
• expele v expulser
• inpele v
• kompele v propulser
• propele v
• propeler n hélice
• repele v
penta n
penta v peindre
penta brosha n pinceau
pentaje n peinture
pentar n
peroxide n peroxyde
pesa n argent
petra n roche (pierre)
pinguin n
pipa n luth
pipa frute n bibace (nèfle du Japon)
pipal n poivre
pipal minte n menthe poivrée
pirami n pyramide
pisha v
pisha n pisse
piza n pizza
pizaria n
plan n plan
plan v
planeta n
plasti v modeler
plasti pasta n pâte à modeler
plastibil a
plastika n
platin n platine
Platon pn
platonli a
platonlisme n
platonliste n
pli n
plumbe n plomb
plutonyum n plutonium
poli n
polskium n polonium
pompa v pompe
porte n porte
pos prep
poste n
poste chapa n
poste marka n cachet de la poste
postekan n
pote n pot (vase)
poter n potier
poteria n poterie
pozi v
• depozi v
• expozi v exposer
• pospozi v
• propozi v
prati n
prazedimium n praséodyme
pre prep avant
pre me a
presi v pression
• depresi v
• expresi v
• kompresi v
• represi v
presitor n pressoir
prometium n prométhium
protatinium n protactinium
puja v
puja meza n autel
pujakan n temple
pupe n poupée
puta v compter (calculer)
• exputa v
• inputa v
• komputa v
• komputar n ordinateur

R

radium n radium
radio n radio
radon n radon
rai n avis (opinion)
rasi n race
rasisme n
rasiste n
raze v raser
razer n rasoir
re prep
Rea pn
rea n
reali a
realisme n réalisme
realiste n
realita n réalité
rengenyum n roentgenium
renium n rhénium
risko v
rodium n rhodium
roke v secouer
rubi beta n betterave
rubium n rubidium
rugbi n rugby
ruhu n psyché
ruhulogia n psychologie
rutenium n ruthénium
ruterfordium n rutherfordium

S

sablu n sable
sablustan n
safar v
safartor n
safi a net (propre)
safi v
• ansafi a sale
sagu n sagoutier
saku n sac
sal int salut
sal lai int
sama n ciel
samali a
samavi a céleste
samarium n samarium
sanga n ordre
sante a
santeta n sainteté
sauna n
saur n lézard
saya n
se pron se
se su pron son (sa)
semen pron l'un l'autre
semen su pron
sekunde n seconde
sela n conseil
• konsela v conseiller
• konselator v consultant (conseiller)
selenyum n sélénium
sema v signifier (voiloir dire)
sen a aîné (senior, supérieur)
sen bei n
sentimetre n
serva v
• konservatisme n conservatisme
• reserva n
• reserva v
• reservatia n
servar n
servi v servir
servi n service
servir n
servitor n servante (serviteur)
shal n châle
shalgam n navet
sham n soir (soirée)
shaman n
shan n
shani pn Saturne
shara n scie
shara fun n sciure
sharakan n scierie
sharir n
sharti n
shatan n Satan
shatan din n
she n chose
shifu n
shigu n
shim n
shir n
shirtor n
shoke v choc
shou v
si art
siborgium n seaborgium
sifa n
siga n formule
sigare n
sigarete n cigarette
sil n soie
sil larva n ver à soie
silike n silicium
sim a égal (même)
simli a similaire (semblable)
simpli a
simplifa v simplifier
singa n
sita v citer
sita n citation
sivili a
sivilia n
sivilita n
siviliza v
Skandia pn Scandinavie
skandium n scandium
sol n soleil
soni n son
• resoni n
sosis n saucisse
stani n étain
stibium n antimoine
strontium n strontium
su prep
sual n question
suba n matin
suba yam n
suga a vite (rapide)
suga n vitesse
suga hadi n vitesse maximale autorisée
sugametrir n compteur de vitesse
sui n eau
sui pari n sirène
suiza v arroser
suka v se plaire
suka a
sukar n sucre
sukaros n saccharose
sulfe n soufre
sulfate n sulfate
sumi v
• asumi v
• konsumi v
• konsumion n
• konsumisme n consumérisme
• konsumitor n consommateur
• presumi v
supa n soupe
sushi n sushi

T

ta n
taiga n
talium n thallium
tama v
tama n
tamavi a
tamar n datte
tanki n
tantal n tantale
tanur n four
tapa n
• detapa v
tasa n
tatu n tatouage
tatutor n tatoueur
taxi n
tef n mil éthiopien
tehnium n technétium
tele a
television n téléviseur
telurium n tellure
tema v
tema n sujet (thème)
tene v tenir
• atene v
• detene v détenir
• distene v
• intene v
• kontene v
• kontener v conteneur
• retene v retenir
tenesin n tennessine
tenis n tennis
tera num
terbium n terbium
teri v
• deteri v
teribil a terrible
terisme n terrorisme
teriste n
teriza v
tesla n
Tetis pn
Titan pn
Titania pn
titanyum n titane
tole v tolérer (supporter, suffrir)
tomi v
tong n tonneau
toni n tonus
• hipotonia n
• katatonia n catatonie
torium n thorium
toxi n
tram n tramway
tram halte n arrêt de tramway
tren n train
tren dau n
tren halte n
trepa v
trepa n escalier
• detrepa v
tribu n
• atribu v
• kontribu v
• retribu v
Triton pn
tu pron tu
tu su poss.pron.
tumen pron
tumen su poss.pron. votre
tumimen pron
tulium n thulium
tuna n thon
tundra n
tundra shan n
tunel n
tunel tren n
tung n tung
tuta n mûrier

U

uhu int
uhu v
Umbriel pn
unfa v
unabi n jujube
Uran pn Uranus
uranyum n uranium

V

va int ouah
vadi n oued
vaf n chien
vale n vallée
valen n baleine
valse n valse
vampir n vampire
vanadium n vanadium
vapo n vapeur d’eau
vapo ban n
vapo nave n bateau à vapeur
vapor n
vat n
vava int ouin ouin
vava v
ver a vrai
• anver a faux
verta n vérité
versi v verser (verse, face á)
• deversi v
• konversi v
• perversi v pervers
• reversi v
version n
vespa n abeille ou guêpe
veste n ouest
veste gorila n
viki n
vin n vin
vinil n
virus n virus
viruslogia n
vise v
vise n
visi v voir
• exvisibil a évident
• previsi v
• previsi di a
• anprevisi di a
• travisibil a
• antravisibil a
visi medan n
visi punta n
visije n
visili a visuel
vision n
visir n espectador
viski n
vitamin n vitamine
vo pron ce...lá
voka v
• exvoka v
• invoka v
• provoka v
• revoka v
vol v vouloir
volfram n tungstène
volta n
vote n voix (vote)
vote v
vote haku n
vu n
vudau n
vudaukan n
vushi n
vushidau n
vushut n

X

xenon n xénon
xilitol n
xilos n xylose

Y

ya adv oui
yahudi a juif
yahudi din n
Yahve pn Yahweh (Jéhovah)
yak n yak
yam v
yama n lin
yama seme n graine de lin
yang a
Yapetus pn
yatim n
yatimkan n orphelinat
yau v
yepa beta n blettes (bettes)
yim a
yim yang n yin-yang
yogur n yaourt (yogourt)
yuterbium n ytterbium
yutrium n yttrium

Z

zai v
zaifa v
zaita n
zaitun n olive
zar n
zebra n zèbre
zeta num
zina n
zina v
zinki n zinc
zirkonyum n zirconium
Zukra pn Vénus
zulmi v
zulmi yuga n junte
zulmia n
zulmitor n
zulmita n
zulmivi a cruel
Zulu pn zoulou