lili baru du pashi dante

un suba, ma baru ya yau do la bazar. ye loga pa lili baru: "no yam yo kandi o keke na dura da mi na bazar." lili baru ya loga: "ya, ya, mama! mi sabe ye. mi un dai baru. ching do vai!" ma baru ya loga "salam" e ye do vai.

lili baru si un zai. ye fikir: "mi zai bil fa eni she jo mi vol!"

lili baru ya move do vashi kamar. ye fikir "mi no vol vashi mi su dante na zai." lili baru si dus.

lili baru ya tire un lili kar na pan un kamar. ye vide la keke sanduku na meza. ye fikir "mi vol yam ba keke!" a ye memo: "a! mama haram mi yam ba keke." lili baru no yam ba keke.

lili baru ya vide la kandi botel na almari. ye fikir "mi vol yam ba kandi!" a ye memo: "a! mama haram mi yam ba kandi." lili baru no yam ba kande.

lili baru vide la medu pote na alo almari. ye fikir: "mama loga siro she tema da medu. mi bil yam medu!" lili baru ya side na kursi e ye yam lili medu. medu ya bon guste!

lili baru ya yam pan medu.

pos, lili baru ya sense un sense jo no sabe na boke. ye su dante pasi!

ye kape la tele fon gi. ye loga: "salam! sual tu si dante dava ja? ching lai do mi! mi ten un pasi dante!"

la dava ja ya lai do baru famili su dom. ye loga: "sual tu yau mede?" lili baru loga: "si! mi ten pasi dante!"

la dava ja ya ching la lili baru ya side na kursi e kai se su boke. "aha! un dante si poli dus! mi mus kape ye do ekse"

la dava ja ya jusha yo dava she do dante nama na karibu da dus dante. lili baru no sente la pasi ze zai.

la dava ja ya tire la dante va pinse gi. a la dante no lai!

vaf ya lai mede la dava ja. la dava ja e vaf ya tire la dante, a la dante no lai!

mau ya lai mede la dava ja e vaf. la dava ja e vaf e mau ya tire la dante, a la dante no lai!

ekore ya lai mede la dava ja e vaf e mau. la dava ja e vaf e mau e ekore ya tire la dante...

la dante lai do vai!

la dava ja ya loga do lili baru: "la dus dante zai na vai. ching memo uze un dante brosha na pan un suba e na pan un sham!" lili baru ya vode memo.

lili baru loga: "shukra, dava ja e vaf e mau e ekore!"

lili baru ya vashi ye su dante va un dante brosha na pan un suba e sham.

ma baru ya note la lili baru fa mas bon di hafiza se su dante. mama loga: "tu si bon lili baru!"